Obchodné podmienky

 

 

1. Všeobecné obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

 a) Predávajúci: ECONOMIA s.r.o., so sídlom Štefanovičová 57, 951 15 Štefanovičová

IČO: 46 615 326

DIČ: 2023531477

b) Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa vykonávajú prostredníctvom elektronického obchodného domu http://lakmeshop.sk (ďalej len “obchod“).

c) Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

d) Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami obchodu.

e) Tovar je produkt nachádzajúci sa v ponuke obchodu.

f) Nižšie uvedené podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.

 

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí a celková výška objednávky bez poštovného je minimálne 10,- EUR.

b) Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

c) Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom kupujúcemu, čím vzniká záväzkovo – právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

d) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty ešte neboli predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

e) Kupujúci (spotrebiteľ) je podľa Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších úprav, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Predávajúci je povinný do 15 dní odo dňa odstúpenia  od zmluvy vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka.   Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu, alebo inú požiadavku kupujúceho.

f) Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nezaplatí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, alebo nepreberie zásielku od prepravcu pri dodacej podmienke ,,DOBIERKA“. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho z tohto dôvodu nezbavuje predávajúceho práva na uplatnenie náhrady škody z dôvodu neprevzatia objednaného tovaru vo výške preukázaných nákladov spojených s odoslaním neprevzatej zásielky. 

 

3. Platobné podmienky, spôsob a cena doručenia tovaru, dodacie podmienky

a) Všetky ceny uvedené na www.lakmeshop.sk sú vrátane DPH, predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

b) Spôsob platby:

- na dobierku – predávajúci odošle kupujúcemu tovar s faktúrou (Slovenskou  poštou a.s., pričom kupujúci zaplatí za tovar pri jeho prevzatí,

- prevodom na účet – po zaregistrovaní objednávky kupujúceho, predávajúci zašle zálohovú faktúru na jeho e-mailovú adresu. Splatnosť zálohovej faktúry je do 7 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Po pripísaní sumy uvedenej na zálohovej faktúre na účet predávajúceho, odošle predávajúci tovar spolu s faktúrou kupujúcemu v termíne podľa dodacích podmienok. Predávajúci nenesie zodpovednosť  za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu oneskorenej úhrady zálohovej faktúry kupujúcim.

c) Dodacie podmienky:

- miestom dodania tovaru je miesto určené kupujúcim v elektronickej objednávke,

- predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo kuriérom

- predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar do 3 pracovných dní od potvrdenia elektronickej objednávky pri "dobierke", a do 3 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady za objednaný tovar pri "prevode na účet".

Doručenie poštou: ak bude možné Vami objednaný tovar zabaliť do listovej zásielky od hmotnosti 0,5 do hmotnosti 2kg bude Vám tovar odoslaný ako doporučený list. Cena doručenia tovaru vrátane balného je 3 eurá. Pri hodnote nákupu tovaru nad 75 € je balík poistený a doručenie poštou bude bezplatné.   


4. Reklamačný poriadok

 - Kupujúci má právo neprebrať dodaný tovar od prepravcu v prípade viditeľného mechanického poškodenia balíka. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný spísať s pracovníkom prepravcu protokol o škode.

 - Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršia reklamácia tohto typu poškodenia nebude zo strany predajcu akceptovaná.

 - Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho prostredníctvom e-mailu: info@lakmeshop.sk

 - Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení.

 - Ak poškodenie reklamovaného výrobku bolo spôsobené nevhodným používaním po zakúpení, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá ani za vady spôsobené:

- prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach

- vlastným zásahom do výrobku na strane kupujúceho

- živelnou pohromou


 5. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 Ak sa stanete zákazníkom nášho internetového obchodu, dávate už pri registrácii, alebo vypĺňaní objednávky súhlas s tým, že údaje o Vás  a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje, ktoré  uvádzate v internetovom obchode www.lakmeshop.sk sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje a informácie o nákupoch nie sú poskytované tretej strane.                                                                                                   

    Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lakmeshop.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle ,,Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky parfums.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.parfums.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.parfums.sk je Internet Shop s.r.o, Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava – Nové mesto, právne sídlo spoločnosti: Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapísaná Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 118643, ICO: 27609057, DIC: SK4020171298.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami parfums.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami parfums.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. rúže, krémy, štetce na líčenie, šampóny, kondicionéry a pod.).

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.parfums.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi (DPD) alebo na pošte.

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo VÚB. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí

platobné karty – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy je 3,95 Eur. Internetový obchod www.parfums.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

  • Slovenská pošta – Expres kuriér – doručenie zásielky do 2 pracovných dní. Slovenská pošta avizuje príchod expres zásielky adresátovi formou sms správy v deň doručovania zásielky. Na základe avizovania sa môžete s kuriérom dohodnúť na spôsobe a dni dodania zásielky. V prípade, že Vás doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese a bude mať prístup k poštovej schránke, zanechá Vám informáciu o uložení zásielky a možnosti opätovného doručenia. V prípade, že sa doručovateľ nedostane k poštovej schránke, obdržíte oznámenie o uložení zásielky listom prvej triedy.

  • kuriér spoločnosti DPD - doručenie zásielky do 2 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér spoločnosti DPD na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

8. Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

9. Vyjadrite svoj názor

V priebehu nasledujúcich 14 dní Vám bude zaslaný hodnotiaci dotazník Heureka.sk a Pricemania.sk. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.

10. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.3.2008, staršie obchodné podmienky internetového obchodu www.parfums.sk si kupujúci môže vyžiadať emailom.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.